Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Corona Update PMV

U bent hier

MAATREGELEN VAN PMV TEGEN DE IMPACT VAN HET CORONAVIRUS

Heel wat Vlaamse bedrijven hebben te kampen met het coronavirus, of met de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dijken. De economische impact is groot. De impact en de duur van de crisis vraagt dat ondernemingen over voldoende eigen vermogen kunnen beschikken, maar dat er ook extra maatregelen worden genomen om hun solvabiliteit te versterken.

De financiële en andere middelen die PMV mee in de markt zet, zullen een belangrijke rol gaan spelen bij de relance van de Vlaamse economie.

Dat herstelplan focust op:

 • het opzetten van een welvaartsfonds met fiscale stimuli voor spaarders
 • bijkomende financiële middelen voor de achtergestelde leningen op 3 jaar
 • de uitbreiding van de Winwinlening en het nieuwe 'vriendenaandeel'
 • het verder inzetten van de waarborgcapaciteit

Daarnaast zal PMV in samenwerking met Vlaio de Handelshuurlening verstrekken. Ten slotte verleende PMV ondertussen al 6 maanden betalingsuitstel aan haar klanten om de eerste liquiditeitsnoden op te vangen. 

1. ACHTERGESTELDE LENINGEN OP DRIE JAAR

Om de effecten van de coronacrisis voor Vlaamse bedrijven te temperen, creëert PMV een financiële buffer op middellange termijn met achtergestelde leningen op 3 jaar. Dit als aanvulling op overbruggingskredieten op heel korte termijn vanuit het federale niveau. 

De focus ligt op start-upbedrijven en scale-ups, en ook mature bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden komen door de coronacrisis en nood hebben aan financiële versterking om de gevolgen van de crisis bovenop te komen. 

De achtergestelde leningen moeten voor 15 april 2021 aangevraagd worden. Het streefdoel is om de doorlooptijd tussen de aanvraag (mits een volledig en onderbouwd informatiepakket) en de beslissing over de aangevraagde coronalening te beperken tot maximaal 1 maand.

2. WELVAARTSFONDS (IN VOORBEREIDING)

Vlamingen zijn harde werkers en verstandige spaarders.  Van de 284 miljard euro die op de spaarboekjes staat, wordt ongeveer 95 procent in omloop gebracht door de banken in de vorm van bijvoorbeeld investeringskredieten of hypothecaire leningen. Dat maakt dat de overige 5 procent - zo'n 14 miljard euro - kan gemobiliseerd worden voor de Vlaamse bedrijven. 

Slapend  spaargeld wordt zo geactiveerd. PMV zal het initiatief nemen om een welvaartsfonds op te zetten dat de solvabiliteit van de bedrijven in Vlaanderen kan opkrikken. Hiervoor zal de Vlaamse regerinig een kapitaalverhoging van 240 miljoen doorvoeren bij PMV. 

Naast institutionele beleggers  zullen ook particulieren kunnen investeren in het fonds.  Particulieren genieten daarbij een dubbel voordeel:

 • de eerste 3 jaar geniet de investeerder van een fiscaal voordeel van 2,5% per jaar met een maximum van 1.000 euro per belastingplichtige
 • de aandelen in het fonds zullen bij erfenis overgaan mits een recht van 3% en niet meegenomen worden in de globalisatie van het vermogen

Het is de bedoeling om hiermee een fonds ter waarde van 500 miljoen euro op te zetten.

Er worden wel een aantal voorwaarden opgelegd aan ondernemingen die voor een kapitaalverhoging een beroep doen op dit fonds. Het fonds zal ook een ethisch kader hanteren bij investeringsbeslissingen.  Investeringen gebeuren principieel onder marktconforme voorwaarden.

PMV is bezig met de uitwerking van de operationele modaliteiten van het Welvaartsfonds. Wil u hiervan op de hoogte gehouden worden, laat dan hieronder uw gegevens achter. 

In afwachting van de inwerkingtreding van et Welvaartsfonds kunt u als bedrijf vanzelfsprekend een beroep doen op de kapitaaloplossingen die PMV aanbiedt in haar financieel instrumentarium. 

 

3. WAARBORGCAPACITEIT VAN 3,4 MILJARD

In combinatie met de recent aangekondigde corona-crisiswaarborg beschikt PMV over een totale waarborgcapaciteit van 3,4 miljard die volop zal worden ingezet. Naast de gewone waarborgregeling en de corona-crisiswaarborg, verdubbelt ook de waarborgcapaciteit van Gigarant -voor waarborgen boven anderhalf miljoen euro - tot 3 miljard euro. 

CORONA-CRISISWAARBORG

De Vlaamse overheid besliste om de bestaande ‘generieke’ waarborgregeling, met een al in de markt gezette capaciteit van 300 miljoen euro, uit te breiden met een corona-crisiswaarborg van 100 miljoen euro. Verdere uitbreiding van de waarborgcapaciteit kan indien nodig overwogen worden. Onder de ‘generieke waarborgregeling’ kan een bestaande kredietlijn, krediet of een leasing waarvoor al een waarborg bestaat, al worden verlengd.

Voor bedrijven die door de impact van het coronavirus vooral reeds langer openstaande facturen niet kunnen betalen, maakt de Vlaamse overheid het nu ook makkelijker om bij de bank financiering te vinden voor hun werkkapitaal. Door de coronavirus-waarborg (100 miljoen euro) kunnen ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden tot 12 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen. De periode van 12 maanden moet worden gerekend tot aan de datum van de ondertekening van het kredietcontract.

Bovendien halveert de kost van de waarborg voor de ondernemer: met de crisiswaarborg gaat die naar 0,25%.

Meer informatie over de Corona-crisiswaarborg en hoe die aan te vragen is hier terug te vinden.

WAARBORGCAPACITEIT VAN 3 MILJARD EURO VIA GIGARANT

In het kader van de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels in het kader van de coronacrisis, zal Gigarant een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt kunnen zetten, die meer flexibiliteit biedt:

 • De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt opgetrokken van de huidige 1,5 miljard euro naar 3 miljard euro, een verdubbeling dus.
 • COVID-19 waarborg wordt enkel toegekend voor de financiering aan een onderneming die op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden was (normaliter ligt de evaluatie op het moment van toekenning);
 • De termijn bedraagt maximaal 6 jaar, wat voldoende lang is om de effecten van de coronacrisis te boven te komen
 • De waarborgpremie wordt bepaald op basis van een vergoeding die geldig zou zijn zonder COVID-19 impact. Voor de waarborg wordt de cash te betalen premie voor het eerste jaar verlaagd (naar  0,25% voor een KMO – 0,50% voor een grote onderneming). De toegekende vermindering op de premie van het eerste jaar is verschuldigd op de laatste premie betaaldatum of bij vroegtijdige beëindiging. Er wordt uitgegaan van een verlaging van de risicovergoeding van de bank, conform de daling van het risico van de bank op basis van de overheidswaarborg
 • Het maximaal bedrag van de gewaarborgde financiering per onderneming wordt bepaald conform de Europese regelgeving (het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of 25% van de totale omzet 2019 of, mits een gepaste rechtvaardiging, de liquiditeitsbehoefte voor de komende achttien maanden voor een KMO en voor de komende twaalf maanden voor een grote onderneming)
 • Er zal een tewerkstellingsengagement gevraagd worden
 • De Covid-19 waarborgen konden aanvankelijk tot 31 december 2020 uitgegeven worden maar die periode werd verlengd tot 15 april 2021
 • De Vlaamse Covid-19 waarborgregeling is complementair aan de federale waarborgregeling. Financieringsaanvragen die in aanmerking komen voor de federale  waarborgregeling, dienen een beroep  te doen op  deze  regeling. Daarnaast is een beroep op de Vlaamse COVID-19-waarborg mogelijk. Eenzelfde financiering kan aldus niet genieten van een dubbele bewaarborging, een federale bewaarborging voor een financiering sluit echter een Vlaamse bewaarborging voor een bijkomende financiering niet uit.

 

4. WINWINLENING EN VRIENDENAANDEEL

WINWINLENING

Om kmo’s van meer kapitaal te voorzien in coronatijd, heeft de Vlaamse regering de bestaande Winwinlening uitgebreid. De nieuwe regeling houdt in dat je tot 75.000 euro (voorheen: 50.000 euro) kan lenen aan een bevriende ondernemer, in ruil voor 2,5 procent korting op je personenbelasting. Een bedrijf kan nu met de Winwinlening 300.000 euro lenen in plaats van 200.000. Ook de looptijd van de Winwinlening is flexibeler geworden: tussen vijf en tien jaar (in plaats van acht). Ook kleine aandeelhouders (tot maximum 5% van de aandelen in de kredietnemer) kunnen vanaf nu optreden als kredietgever.

Eerstdaags zal bij wijze van tijdelijke maatregel de overheidswaarborg bij een faillissement wordt uitgebreid van 30 naar 40 procent van het definitief verloren gegane kapitaal. De ontlener die een Winwinlening afsluit vóór 1 januari 2022 kan in geval van onvermogen tot terugbetaling door de kredietnemer aanspraak maken op 40 procent van zijn openstaande kapitaal (door middel van een belastingkrediet). Verder wil de Vlaamse Regering voor de ontleners die aan de kredietnemer een uitstel of een verlenging van een of twee jaar toestaan, het jaarlijkse belastingkrediet van 2,50% verlengen met eenzelfde periode. De maatregel geldt voor alle winwinleningen die een einde nemen in 2020. 

Meer info vindt u op de site van PMV/z.

VRIENDENAANDEEL

Om de financiële nood van de Vlaamse ondernemingen in deze crisisperiode nog beter te kunnen opvangen, zullen binnenkort kapitaalparticipaties in vennootschappen fiscaal gestimuleerd worden. Familie en vrienden zullen zo aangemoedigd worden aandelen te verwerven in kmo’s. De vriendenaandeelhouder zal tot 75.000 euro in volstort kapitaal kunnen injecteren in een vennootschap, die zo tot 300.000 euro vers kapitaal kan ophalen. Een combinatie met de Winwinlening is mogelijk zolang de bedragen in hoofde van de vriendenaandeelhouder/kredietgever en de emittent/kredietnemer niet overschreden worden. De vriendenaandeelhouder die voldoet aan de voorwaarden ontvangt een belastingkrediet van 2,50% gedurende de periode dat de aandelen worden aangehouden, met een maximum van vijf jaar. Om de potentiële particuliere intekenaar op een kapitaalverhoging of -inbreng te beschermen zal overeenkomstig de vennootschapswetgeving een verslag moeten worden opgesteld over de uitgifteprijs van de aandelen. Dat moet een positief oordeel hebben gekregen van een bedrijfsrevisor of extern accountant.

Van zodra het wettelijke kader is gefinaliseerd, volgt hier meer nieuws.

 

5. HANDELSHUUR

De Vlaamse regering wil ondernemers tegemoetkomen die hun handelshuur niet meer kunnen betalen. De overheid wil maximaal twee huurperiodes voorschieten, als de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt. De oplossing is geldig vanaf april. Als de verhuurder de huurgelden voor één of twee maanden kwijtscheldt, komt er - via een lening - maximaal 35.000 euro ter beschikking voor de huur van de twee volgende maanden. Het specifieke van de maatregel bestaat erin dat de uitbetaling gebeurt aan de verhuurder, terwijl de huurder de lening aangaat. Huurders kunnen maximaal 35.000 euro lenen. De terugbetaling van kapitaal en intrest begint pas na 6 maanden te lopen en moet 24 maanden na toekenning van de lening terugbetaald worden. Er is een rente van 2%. Alleen ondernemers die door de coronamaatregelen verplicht hun locatie sloten, kunnen een beroep doen op het systeem.

De handelshuur-leningen worden aan de huurder toegekend door PMV/z in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zal optreden als eerste aanspreekpunt bij vragen. Het aanvraagsysteem en de modelovereenkomst worden momenteel nog verder uitgewerkt door VLAIO en PMV. 

Meer info op de website van VLAIO.

Vragen stellen kan via de VLAIO-ondernemerslijn 0800-20 555 – of info@vlaio.be

 

6. OPSCHORTING VAN TERUGBETALING VOOR 860 KMO’S

 Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ toegekend vanuit PMV/z moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen. De voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van kapitaal en/of intresten worden opgeschort voor alle kredietnemers. De opschorting geldt voor zes maanden. Hetzelfde geldt voor een dertigtal kleinere leningen die vanuit PMV zijn toegekend. Voor de grotere leningen kiest PMV voor een geïndividualiseerde aanpak.

De automatische opschorting van de voorziene domiciliëring voor terugbetaling van kapitaal en interesten voor zes maanden geldt voor alle kredietnemers, ongeacht in welke sector ze actief zijn, in totaal 860 bedrijven.

PMV zal over deze regeling communiceren naar haar klanten. Ondernemers krijgen daarbij de mogelijkheid om te reageren indien ze toch niet wensen dat hun terugbetalingen uitgesteld worden. In tussentijd is het aanbieden van alle domiciliëringen aan de bank opgeschort.

Meer informatie over de maatregel vindt u op de site van PMV/z.

 

7. FINANCIËLE ASSISTENTIE AAN BEDRIJVEN

Als Vlaamse Investeringsmaatschappij wil PMV zoveel mogelijk samen kijken met haar bedrijven hoe ze de impact van de coronacrisis op de Vlaamse economie en haar bedrijven kan mitigeren. PMV neemt daarom contact op met de bedrijven die een lening hebben bij PMV of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft. De experts van PMV bekijken met de bedrijfsleiding wat de impact is van de coronacrisis op de onderneming, welke nodige en nuttige maatregelen genomen werden en welke andere beslissingen zich opdringen. De bedrijven worden maximaal geassisteerd in eventuele financieringsvraagstukken die uit de crisis voortvloeien en worden geïnformeerd over de beschikbare overheidsmaatregelen.

Bedrijven waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft, worden op een frequente basis opgevolgd. Die opvolging gebeurt vanuit de raad van bestuur van het portefeuillebedrijf, waarin PMV normaliter een zitje heeft. Afhankelijk van de impact van de coronacrisis op de sociale en financieel economische situatie van het bedrijf, gebeurt dit wekelijks of aan een lagere

Contacteer ons

Recent Nieuws

Het opmaken van een factuur ?

Het opmaken van een factuur ?

Algemeen:

Belastingvermindering bij kwijtschelding huur

Verhuurders die voor de maanden maart, april en/of mei 2021 de huur kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de cor

Op 13 april 2021 werd in het Belgisch Staatsblad een nieuwe wet gepubliceerd met de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen op fiscaal en sociaal gebied ten gevolge van de COVID-19-pandemie.
Mentale gezondheid van zelfstandigen: ministers Clarinval en Vandenbroucke lanceren nieuw initiatief

Inkoop Eigen Aandelen? Wat is dat ?

Inkoop Eigen Aandelen? Wat is dat ?

Eventuele Vermindering aanvragen Corona ? Onroerende Voorheffing ?

Eventuele Vermindering aanvragen Corona ? Onroerende Voorheffing ?

 

Als ik op pensioen ben mag ik niet werken als zelfstandige ???

“Als ik op pensioen ben mag ik niet werken als zelfstandige”

Renteloze lening - REKENG COURANT ! Vermijden !

Coronavirus – verlenging en nieuwe ondersteuningsmaatregelen in voorbereiding

Interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

 

Electronisch Factureren ! Doen

Elektronisch factureren: Wat zijn de voorwaarden:

 

Catering op publicitaire events ????

Organiseert u een klantenreceptie ?  

OVERZICHT IPT _ VAPZ _POZVAPZ - Hoe wordt het eigenlijk belast ?

VAPZ -  Hoe wordt het eigenlijk belast ?

Eindejaarsverrichtingen

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

Verplaatsingskosten

Inbrengen van verplaatsingskosten met een privé voertuig voor vennootschappen en éénmanszaken:

Het probleem van de dagontvangsten

Dagontvangsten

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

Actuele BTW stand is nu te raadplegen op MyMinfin.be !
Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Hervorming Vennootschapsrecht nog niet definitief goedgekeurd in de Kamer

Dd 3/1/2019 is er nog steeds geen uitsluitsel omtrent de hervorming.     Voorlopig valt er hierover dus nog niets zinvol te zeggen over de toekomst

Aandelenopties

Aandelenopties en zeker voordeel ! Win Win voor iedereen

Witte Kassa

Geen Witte Kassa ?  Aan de boete ontsnapt met niet.

Verliesverrekening - Bijberoep

De Fiscus verwerpt alle kosten mbt het bijberoep ( van een tuinaanlegger) van de belastingplichtige.   Met verlies werken sluit kostenaftrek niet u

Rechtspraak Beroepskosten - Motorfiets

Een afschrijvingstermijn van 8 jaar vindt de Rechtbank  redelijk voor motorfietsen die jaarljiks slecht een beperkt aantal kilometers afleggen ( 40

Verenigingswerk, deeleconomie en occasioneel werk worden samengeteld
Onroerende verhuur: definitieve regeling
Klanten die niet Betalen ?

Als u op het einde van het jaar nog met openstaande klantenvorderingen zit, is het op het einde van het jaar best om dit even door te nemen met je

Klantenreceptie 100 % aftrekbaar

Organiseert u een klantenreceptie met hapjes en drankjes, dan kan u vanaf nu de BTW erop recupereren.   De minister van Financiën heeft hier meer t

Afschrijvingen 2de hands wagen aangepast !!

Een tweedehands wagen moet worden afgeschreven tegen het percentage dat overeenstemt met de vermoedelijke gebruiksduur van de auto.

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Aftrek Brandstofkosten ?

Net als de andere autokosten zijn de brandstofkosten voor de beroepsverplaatsingen (andere dan het "woon-werkverkeer") voor 75 % aftrekbaar.

Onbelast bijklussen

Onbelast Bijklussen eindelijk officieel geregeld !

Kilometervergoeding

De kilometervergoeding stijgt tot 0,3573 EUR de kilomer.  Dit met ingang vanaf 1/7/2018.   Het gaat om het bedrag dat de fiscus aanvaardt als een f

Buitenlandse BTW terugvragen !

De in 2017 betaalde BTW in een andere EU lidstaat kan teruggevraagd worden tem 30 09 2018 via Intervat !

VAA Gratis Woonst : Iedereen Factor 2

De Regering heeft een definitieve regeling uitgewerkt die de berekeningswijze voor het bepalen van het VAA woonst voor iedereen gelijk maakt !

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Meerwaarde op bitcoints

Meerwaarde op bitcoins - een fiscaal dubbeltje op drie kanten:

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Vanaf 2018 Slechts 25% RSZ Meer

Vanaf 2018 Slechts 25% RSZ Meer

Gezondheidstaks

Contant loon afgeschaft

 

Investeringsaftrek - gewone & digitale investeringen

Digitale investeringen

Herinvoering renovatiepremie vanaf 01/12/2015

Witte kassa : EUR 25.000 - grens ipv 10% - regel

 

Overgangsmaatregel voor werken - woning ouder dan 5 jaar (maar nog geen 10 jaar )

Taxshift ?

Flexiloon & overuren in de horeca- ongeacht de witte kassa

Vanaf 1/12/2015 gelden reeds de "flexilonen".

Algemene lastenverlaging RSZ Werkgever

Doordat de algemene lastenverlaging in de profit-sector (dus non-profit : uitgesloten) van 33% naar 25% wordt ingevoerd voor bezoldigingen vanaf 01

Investeringsaftrek voor digitale activa - ook voor geregistreerde kassa

Vanaf aanslagjaar 2016 (dus reeds voor dit boekjaar), geldt er een verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in digitale vaste activa die die

Kleine vennootschap: investeringen - misschien beter wachten tot 2016?

Voor investeringen gedaan in 2016 zal de investeringsaftrek verhogen.

Vanaf 01/01/2016 => bijzondere regeling BTW opeisbaarheid

Op 26/11/2015 heeft het Parlement een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een bijzondere regeling wat betreft de opeisbaarheid van

Veel Belgische bedrijven worden micro-onderneming

Volgens het wetsontwerp van 10/11/2015, zullen meer vennootschappen "klein" worden & bov

Nieuwe regering schrapt boete bij eerste inbreuk btw-verplichtingen

De Minister van Financiën heeft bevestigd dat een eerste inbreuk op de BTW-verplichtingen niet langer meteen tot een boete zal leiden , indien de b

In 2015 : bijzondere liquidatiereserve aanleggen en betalen voor aanslagjaar 2014 - inkomstenjaar 2013

De Minister van Financiën bevestigt: reeds in 2015 een bijzondere liquidatiereserve aanleggen en betalen voor aanslagjaar 2014 - inkomstenjaar 2013

Renovatie @ 6% BTW: ouderdomsvereiste opgetrokken tot 10 jaar

Op 01/01/2016 wordt de ouderdomsvereiste voor het verlaagd tarief van 6% bij renovatie verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

Vrijstelling BTW voor kleine ondernemingen

Zowel éénmanszaken als vennootschappen met een jaarlijkse omzet van max.

Wie betaalt nu best de electriciteit?

Als particulier betaalt u nu weer 21% BTW op electriciteit.  Is het dan niet beter om de facturen te laten betalen door uw vennootschap?

Pensioensparen - nu al 1% geïnd (voor jaren 2015 tem 2019)

Het ontwerp van Programmawet 2014 stelt voor dat de tax op het lange termijnsparen versneld zou worden geïnd, op de tot 31 december 2014 opgebouwde

Kilometervergoeding daalt tot EUR 0,3412

De officiële- en dus ook de fiscaal aanvaarde- kilometervergoeding voor ambtenaren is sinds 01/07/2015 gezakt van EUR 0,3468 tot EUR 0,3412 als gev

Startende ondermingen : gedeeltelijke vrijsteling doorstorting BV

Het ontwerp van Programmawet biedt momenteel 3 fiscale stimuli voor startende ondernemingen.

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen

Het ontwerp van Programmawet biedt momenteel drie fiscale stimuli voor startende ondernemingen.

Maaltijcheques : naar 8 euro vanaf 2016 (wetsontwerp)

Het maximumbedrag voor maaltijdcheques die toegekend worden vanaf 1 januari 2016, wordt verhoogd met 1 euro tot 6,91 euro (ipv 5,91 euro voordien).

Liquidatiereserve: nu ook mogelijk voor inkomstenjaren 2012 en 2013

Het zal ook mogelijk zijn voor KMO's om voor inkomstenjaren 2012 en 2013 een liquidatiereserve aan te leggen mits een "anticipatieve heffing" van 1

Onze partner

Kraakt uw financiële administratie? Door het wegvallen van een medewerker? Een groot project? Tax & Finance solutions zorgt voor de juiste persoon op de juiste plaats.