Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Het probleem van de dagontvangsten

U bent hier

Dagontvangsten

Het dagontvangstenboek is een (niet losbladig!) boek waarin de ontvangsten globaal van dag tot dag worden ingeschreven. Elke globale inschrijving dienst wel verantwoord te worden door gedetailleerde stukken, zoals bijv. verkoopbonnen, kasticketten,…

Zo bepaalt het BTW-Wetboek dat het totale bedrag van de dagontvangsten van dag tot dag ingeschreven moet worden in het dagboek van ontvangsten. Een afzonderlijke inschrijving is vereist voor de ontvangsten ten gevolge van levering van goederen met een waarde van meer dan 250.00 EURO per eenheid tenzij een duidelijk verantwoordingsstuk wordt opgesteld waaruit de aard van het verkochte goed blijkt.

Ingevolge een wijziging van het Koninklijk Besluit nr. 1 met ingang van 1 april 2002, dienen volgende voorschriften bijkomend te worden in acht genomen:

  • De inschrijving moet dagelijks geschieden
  • De inschrijving moet per Btw-tarief geschieden
  • De inschrijving mag niet geschieden op losse bladen

(dus manueel inschrijven of print financiële verslagen inplakken)

  • Het dagboek moet voorafgaan genummerd zijn
  • Het dagboek wordt per twaalf maanden gehouden
  • Het dagboek en de verantwoordingsstukken moeten op de bedrijfszetel zelf worden gehouden, tot drie maanden na afsluiting
  • Een dagboek moet per bedrijfszetel worden gehouden
  • Per aangifteperiode moet het totaal worden overgebracht naar een centralisatieboek

Wanneer er geen verantwoordingstukken (kastickets, verkoopbonnen,…) zijn dan dienst elke handeling apart in het dagontvangstenboek te worden vermeld. Voor kledingverkoop kunnen aparte verantwoordingsstukken worden bijgehouden worden in de vorm van de kledingticketten vastgeniet op een blad dewelke dag per dag worden bijgehouden.

Indien de inschrijvingen in het dagontvangstenboek niet volgens de voorgeschreven wijze gebeuren, dan is de boete 125,00 EUR per overtreding.

Elektronische versie van het dagontvangstenboek

Door gebruik te maken van een modern kassa systeem plakken veel kleinhandelaars hun afdrukken in het dagontvangenboek.

Heden zijn de specifieke modaliteiten, waaraan zo’n elektronische dagontvangstenboek best voldoet, door de BTW administratie gepubliceerd op Fisconet.

(“BTW”, “Beslissingen”, beslissing nr. ET 112.577)

Met het houden van een boek op digitale wijze wordt uiteraard het onmiddellijk aanmaken van dat boek op een digitaal medium beoogd en in geen enkel geval het scannen van een boek dat op papier werd gehouden.

Het dagboek van ontvangsten en de dubbel van de rekeningen of van de ontvangstbewijzen dienen zich (per bedrijfszetels) op de bedrijfszetel te bevinden tot het verstrijken van de derde maand volgend op die waarin het genoemd dagboek werd afgesloten. Indien het dagboek van ontvangsten op elektronische wijze wordt gehouden, dient het binnen vernoemde periode elektronische toegankelijk te zijn op de bedrijfszetel. Het dagboek van ontvangsten mag zich dus nooit, zelfs niet tijdens de BTW periode, bij de boekhouder bevinden. Het dagboek van ontvangsten is verplicht dagelijks bij te houden. Elke niet ingeschreven dagontvangt is een overtreding. Dit wil zeggen: vijf dagen niet ingeschreven, dan is er vijf maal een boete te voorzien.

Indien er meerdere bedrijfszetels zijn, dan is een centralisatieboek noodzakelijk.

De controlerende ambtenaar kan de voorlegging vragen van dit digitaal dagboek van ontvangsten op het fiscaal domicilie van de belastingplichtige gedurende de periode waarin genoemd dagboek zich verplicht moet bevinden op de bedrijfszetel van de belastingplichtige.

(m.a.w. gedurende de periode waarop het betrekking heeft en de drie maanden die volgen op de datum van afsluiting ervan.)

Opgelet! Heeft u een vergissing begaan, dan kunt u die nog wel corrigeren, maar enkel door een nieuwe, afzonderlijke (en deze keer correcte) inschrijving op de dag waarop u uw vergissing heeft ingezien met een verwijzing naar de inschrijving die u wilt wijzigen.

Het dagboek van ontvangsten, ongedacht of het wordt gehouden op papier of op een digitale wijze, dient de handelingen op te nemen verricht tijdens een periode van 12 maanden. In het geval het dagboek van ontvangsten op digitale wijze wordt gehouden, is het derhalve in principe noodzakelijk om op het einde van de periode van 12 maanden een nieuw digitaal dagboek van ontvangsten te creëren voor het inschrijven tijdens de daaropvolgende 12 maanden van de verrichtingen die door dit dagboek worden beoogd. Indien de belastingplichtige het geheel van de dagelijkse financiële rapporten bewaart in een afzonderlijk bestand dat aldus het dagboek van ontvangsten uitmaakt, moet in principe een nieuw afzonderlijk bestand, bestemd voor het bewaren van de financiële rapport voor de volgende 12 maanden, worden aangemaakt op het einde van de periode van 12 maanden.

Krachtens artikel 60, §1, van het BTW Wetboek, moeten de dagboeken van ontvangsten alsmede de centralisatieboeken worden bewaard door de personen die ze hebben gehouden, gedurende 7 jaar te rekenen vanaf de 1e januari van het jaar volgend op hun sluiting.

We willen hier formeel benadrukken dat het BTW dagontvangstenboek geen financieel dagboek is dat betrekking heeft op de contante betalingen. Alle verkopen aan particulieren, ook diegenen die niet cash hebben betaald, moeten hierin vermeld worden. (behalve als aan particulieren facturen uitgereikt worden)

Het bijhouden van uw dag ontavngstenboek is niet toegestaan in Excel. Een dag onvangstenboek is verkrijgbaar in boekvorm in de vakhandel of kan elektronisch worden bijgehouden wanneer u over kassasoftware beschikt.

 

Contacteer ons

Recent Nieuws

Het opmaken van een factuur ?

Het opmaken van een factuur ?

Algemeen:

Belastingvermindering bij kwijtschelding huur

Verhuurders die voor de maanden maart, april en/of mei 2021 de huur kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de cor

Op 13 april 2021 werd in het Belgisch Staatsblad een nieuwe wet gepubliceerd met de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen op fiscaal en sociaal gebied ten gevolge van de COVID-19-pandemie.
Mentale gezondheid van zelfstandigen: ministers Clarinval en Vandenbroucke lanceren nieuw initiatief

Inkoop Eigen Aandelen? Wat is dat ?

Inkoop Eigen Aandelen? Wat is dat ?

Eventuele Vermindering aanvragen Corona ? Onroerende Voorheffing ?

Eventuele Vermindering aanvragen Corona ? Onroerende Voorheffing ?

 

Als ik op pensioen ben mag ik niet werken als zelfstandige ???

“Als ik op pensioen ben mag ik niet werken als zelfstandige”

Renteloze lening - REKENG COURANT ! Vermijden !

Coronavirus – verlenging en nieuwe ondersteuningsmaatregelen in voorbereiding

Interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

 

Electronisch Factureren ! Doen

Elektronisch factureren: Wat zijn de voorwaarden:

 

Catering op publicitaire events ????

Organiseert u een klantenreceptie ?  

OVERZICHT IPT _ VAPZ _POZVAPZ - Hoe wordt het eigenlijk belast ?

VAPZ -  Hoe wordt het eigenlijk belast ?

Eindejaarsverrichtingen

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

Verplaatsingskosten

Inbrengen van verplaatsingskosten met een privé voertuig voor vennootschappen en éénmanszaken:

Het probleem van de dagontvangsten

Dagontvangsten

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

Actuele BTW stand is nu te raadplegen op MyMinfin.be !
Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Hervorming Vennootschapsrecht nog niet definitief goedgekeurd in de Kamer

Dd 3/1/2019 is er nog steeds geen uitsluitsel omtrent de hervorming.     Voorlopig valt er hierover dus nog niets zinvol te zeggen over de toekomst

Aandelenopties

Aandelenopties en zeker voordeel ! Win Win voor iedereen

Witte Kassa

Geen Witte Kassa ?  Aan de boete ontsnapt met niet.

Verliesverrekening - Bijberoep

De Fiscus verwerpt alle kosten mbt het bijberoep ( van een tuinaanlegger) van de belastingplichtige.   Met verlies werken sluit kostenaftrek niet u

Rechtspraak Beroepskosten - Motorfiets

Een afschrijvingstermijn van 8 jaar vindt de Rechtbank  redelijk voor motorfietsen die jaarljiks slecht een beperkt aantal kilometers afleggen ( 40

Verenigingswerk, deeleconomie en occasioneel werk worden samengeteld
Onroerende verhuur: definitieve regeling
Klanten die niet Betalen ?

Als u op het einde van het jaar nog met openstaande klantenvorderingen zit, is het op het einde van het jaar best om dit even door te nemen met je

Klantenreceptie 100 % aftrekbaar

Organiseert u een klantenreceptie met hapjes en drankjes, dan kan u vanaf nu de BTW erop recupereren.   De minister van Financiën heeft hier meer t

Afschrijvingen 2de hands wagen aangepast !!

Een tweedehands wagen moet worden afgeschreven tegen het percentage dat overeenstemt met de vermoedelijke gebruiksduur van de auto.

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Aftrek Brandstofkosten ?

Net als de andere autokosten zijn de brandstofkosten voor de beroepsverplaatsingen (andere dan het "woon-werkverkeer") voor 75 % aftrekbaar.

Onbelast bijklussen

Onbelast Bijklussen eindelijk officieel geregeld !

Kilometervergoeding

De kilometervergoeding stijgt tot 0,3573 EUR de kilomer.  Dit met ingang vanaf 1/7/2018.   Het gaat om het bedrag dat de fiscus aanvaardt als een f

Buitenlandse BTW terugvragen !

De in 2017 betaalde BTW in een andere EU lidstaat kan teruggevraagd worden tem 30 09 2018 via Intervat !

VAA Gratis Woonst : Iedereen Factor 2

De Regering heeft een definitieve regeling uitgewerkt die de berekeningswijze voor het bepalen van het VAA woonst voor iedereen gelijk maakt !

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Meerwaarde op bitcoints

Meerwaarde op bitcoins - een fiscaal dubbeltje op drie kanten:

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Vanaf 2018 Slechts 25% RSZ Meer

Vanaf 2018 Slechts 25% RSZ Meer

Gezondheidstaks

Contant loon afgeschaft

 

Investeringsaftrek - gewone & digitale investeringen

Digitale investeringen

Herinvoering renovatiepremie vanaf 01/12/2015

Witte kassa : EUR 25.000 - grens ipv 10% - regel

 

Overgangsmaatregel voor werken - woning ouder dan 5 jaar (maar nog geen 10 jaar )

Taxshift ?

Flexiloon & overuren in de horeca- ongeacht de witte kassa

Vanaf 1/12/2015 gelden reeds de "flexilonen".

Algemene lastenverlaging RSZ Werkgever

Doordat de algemene lastenverlaging in de profit-sector (dus non-profit : uitgesloten) van 33% naar 25% wordt ingevoerd voor bezoldigingen vanaf 01

Investeringsaftrek voor digitale activa - ook voor geregistreerde kassa

Vanaf aanslagjaar 2016 (dus reeds voor dit boekjaar), geldt er een verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in digitale vaste activa die die

Kleine vennootschap: investeringen - misschien beter wachten tot 2016?

Voor investeringen gedaan in 2016 zal de investeringsaftrek verhogen.

Vanaf 01/01/2016 => bijzondere regeling BTW opeisbaarheid

Op 26/11/2015 heeft het Parlement een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een bijzondere regeling wat betreft de opeisbaarheid van

Veel Belgische bedrijven worden micro-onderneming

Volgens het wetsontwerp van 10/11/2015, zullen meer vennootschappen "klein" worden & bov

Nieuwe regering schrapt boete bij eerste inbreuk btw-verplichtingen

De Minister van Financiën heeft bevestigd dat een eerste inbreuk op de BTW-verplichtingen niet langer meteen tot een boete zal leiden , indien de b

In 2015 : bijzondere liquidatiereserve aanleggen en betalen voor aanslagjaar 2014 - inkomstenjaar 2013

De Minister van Financiën bevestigt: reeds in 2015 een bijzondere liquidatiereserve aanleggen en betalen voor aanslagjaar 2014 - inkomstenjaar 2013

Renovatie @ 6% BTW: ouderdomsvereiste opgetrokken tot 10 jaar

Op 01/01/2016 wordt de ouderdomsvereiste voor het verlaagd tarief van 6% bij renovatie verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

Vrijstelling BTW voor kleine ondernemingen

Zowel éénmanszaken als vennootschappen met een jaarlijkse omzet van max.

Wie betaalt nu best de electriciteit?

Als particulier betaalt u nu weer 21% BTW op electriciteit.  Is het dan niet beter om de facturen te laten betalen door uw vennootschap?

Pensioensparen - nu al 1% geïnd (voor jaren 2015 tem 2019)

Het ontwerp van Programmawet 2014 stelt voor dat de tax op het lange termijnsparen versneld zou worden geïnd, op de tot 31 december 2014 opgebouwde

Kilometervergoeding daalt tot EUR 0,3412

De officiële- en dus ook de fiscaal aanvaarde- kilometervergoeding voor ambtenaren is sinds 01/07/2015 gezakt van EUR 0,3468 tot EUR 0,3412 als gev

Startende ondermingen : gedeeltelijke vrijsteling doorstorting BV

Het ontwerp van Programmawet biedt momenteel 3 fiscale stimuli voor startende ondernemingen.

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen

Het ontwerp van Programmawet biedt momenteel drie fiscale stimuli voor startende ondernemingen.

Maaltijcheques : naar 8 euro vanaf 2016 (wetsontwerp)

Het maximumbedrag voor maaltijdcheques die toegekend worden vanaf 1 januari 2016, wordt verhoogd met 1 euro tot 6,91 euro (ipv 5,91 euro voordien).

Liquidatiereserve: nu ook mogelijk voor inkomstenjaren 2012 en 2013

Het zal ook mogelijk zijn voor KMO's om voor inkomstenjaren 2012 en 2013 een liquidatiereserve aan te leggen mits een "anticipatieve heffing" van 1

Onze partner

Kraakt uw financiële administratie? Door het wegvallen van een medewerker? Een groot project? Tax & Finance solutions zorgt voor de juiste persoon op de juiste plaats.